Prosess21

Prosessindustrien satser på sirkulær økonomi

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulær økonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppen som har vært satt sammen av deltagere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

For norsk prosessindustri betyr en satsing på sirkulær økonomi muligheter for grønn verdiskaping, økt eksport og styrket konkurranseevne. Ekspertgruppen for sirkulær økonomi vektlegger blant annet tiltak for å skape et attraktivt marked for sirkulære produkter og risikodeling gjennom nye grønne finansieringsmodeller. I rapporten omtales en rekke konkrete eksempler fra prosessindustrien.

Gruppen stiller seg bak tidligere anbefalinger fremhever særlig viktigheten av økt etterspørsel etter miljø- og ressurseffektive produkter, offentlige innkjøp med strengere miljøkrav, harmonisering og forenkling av EU-regelverk og satsing på sirkulærøkonomi i det næringsrettede virkemiddelapparatet

Gruppen forslår også fire nye hovedgrep som, økte avskrivingssatser for sirkulære prosjekter, økt kunnskap om og kartlegging av materialstrømmer, virkemidler for å redusere mengden farlig avfall og radikal innovasjon

 

Se rapport, film og kronikk her