Industriell strategi for prosessindustrien

Prosess21 gir råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan redusere utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for bærekraftig omstilling, vekst og verdiskaping. Strategiarbeidet ble initiert i 2018 og mandatet ble fornyet av Næringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i 2024.

Ny styringsgruppe og mandat

Regjeringen har oppnevnt ny styringsgruppe gruppe for Prosess21.

Med det nye mandatet forsterker vi innsatsen for å sikre at industrien ikke bare fortsetter å skape verdier, men på sikt blir en verdensleder i det karbonnøytrale globale markedet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050

Prosessindustri inkluderer produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier og treforedling. Denne industrien har ofte over hundre års historie med produksjon i Norge, der energiforsyning fra fornybar vannkraft har vært en sentral årsak for etablering.

Bedrifter innen prosessindustrien er lokalisert over hele Norge og utgjør som oftest hjørnestensbedrift i de lokale samfunnene. Bedriftene utgjør også en betydelig verdiskaping lokalt knyttet til aktiviteter hos leverandører og i det offentlige. Denne industrien leverer i dag høyt spesialiserte materialer og produkter, og en betydelig andel av produksjonen fra prosessindustrien eksporteres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 07:48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.