Industriell strategi for prosessindustrien

Prosess21 gir råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan redusere utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for bærekraftig omstilling, vekst og verdiskaping. Strategiarbeidet ble initiert i 2018 og mandatet ble fornyet av Næringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i 2024.

Ny styringsgruppe og mandat

Regjeringen har oppnevnt ny styringsgruppe gruppe for Prosess21.

Med det nye mandatet forsterker vi innsatsen for å sikre at industrien ikke bare fortsetter å skape verdier, men på sikt blir en verdensleder i det karbonnøytrale globale markedet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050

Prosessindustri inkluderer produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier og treforedling. Denne industrien har ofte over hundre års historie med produksjon i Norge, der energiforsyning fra fornybar vannkraft har vært en sentral årsak for etablering.

Bedrifter innen prosessindustrien er lokalisert over hele Norge og utgjør som oftest hjørnestensbedrift i de lokale samfunnene. Bedriftene utgjør også en betydelig verdiskaping lokalt knyttet til aktiviteter hos leverandører og i det offentlige. Denne industrien leverer i dag høyt spesialiserte materialer og produkter, og en betydelig andel av produksjonen fra prosessindustrien eksporteres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.