Prosess21

Klimaomstilling i prosessindustrien i lys av koronakrisen

Prosessindustrien er en av Norges største eksportnæringer med ca. 100 mrd. kr. i eksportverdi. Den representerer en av et fåtall næringer i Norge med potensial for grønn eksportrettet vekst og er etablert som hjørnesteinsbedrifter over hele landet. Eksportverdien tilsvarer rundt 10 % av Norges totale eksport av fysiske varer og er på samme nivå som fiskeeksporten. Prosessindustrien i Norge står også for ca. 18 % av de nasjonale klimagassutslippene, men den er likevel betydelig mindre karbonintensiv sammenlignet med tilsvarende industri i andre deler av verden.

Da Prosess21 ble etablert i 2018, var planen at forumet skulle ferdigstille sine anbefalinger i Q4 2020. Koronakrisen medfører imidlertid at store deler av prosessindustrien vil oppleve lavere aktivitet og redusert inntjening. Dette vil medføre at den utviklingen som skal legge grunnlaget for overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet vil reduseres. Prosess21 ønsker derfor å foreslå seks umiddelbare tiltak som vil bidra til å videreføre og ytterligere styrke arbeidet med en langsiktig grønn omstilling av prosessindustrien i Norge, og samtidig sikre aktivitet og kompetanse i industrien.

Les om forslagene i vedlagte dokument.