Prosess21

Prosess21 har ferdigstilt to viktige rapporter om klimagassreduksjon

Prosess21 har nylig ferdigstilt to viktige rapporter i Prosess21 arbeidet knyttet til reduksjon av klimagasser for prosessindustrien. Tema for arbeidene er

  • Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl. CCU
  • Karbonfangst

De to rapportene må ses i sammenheng. Den første er spesifikt knyttet til ny teknologi for prosessindustrien og den andre om karbonfangst som en viktig teknologi for å realisere nullutslipp i industrien.

Arbeidet med Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl. CCU er ledet av styringsgruppemedlem i Prosess21, Nina Dahl, Forskningssjef for metallproduksjon og prosessering i Sintef.

Rapporten gir en oversikt over og beskriver status i utviklingsarbeidet med alternative teknologier for å produsere materialer og produkter evt. modifiseringer av eksisterende prosesser for å oppnå nullutslipp eller betydelig reduksjon av klimagasser. Utnyttelse av prosessgasser (CCU) er også omtalt i rapporten.

Arbeidet med karbonfangst ble ledet av Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi. Ekspertgruppen har vært bredt sammensatt med et stort antall medlemmer også utenfor den tradisjonelle prosessindustrien. Mange studier viser at karbonfangst og lagring (CCS) er nødvendig for å nå klimamålet fra Parisavtalen. Langskip (Meld.St.33) ble annonsert i sluttfasen av arbeidet med rapporten, men rapporten fra Prosess21 er svært aktuell ettersom den omhandler hvordan vi skal realisere flere anlegg.

Begge rapportene ble presentert under ett nettmøte morgenmøte 4.desember og et opptak av møtet kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=caEKb5xH0jk&feature=youtu.be

Rapportene finner du her:

Se rapport her