Ekspertgrupperapporter, se lengre ned på siden for mer info om hver ekspertgruppe

Overordnet kartlegging

Kort info

I regi av prosess21 er det tidligere gjennomført flere kartlegginger i form av eksterne oppdrag.

Dette er kartlegginger som er funnet relevante for arbeidet i Prosess21 og gjennomført i form av eksterne oppdrag som er konkurranseutsatt.

Rapporter utarbeidet i 2020 omhandler blant annet kinesisk prosessindustri, European Green Deal og leverandørutvikling i prosessindustrien.

Biobasert prosessindustri

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har studert ressurstilgang, hvordan øke verdiskapningen og redusere klimagassutslipp i norske prosessindustri basert på bærekraftig biologisk materiale. Det er evaluert bærekraftig bruk av biologisk karbon og reduserte klimagassutslipp gjennom bruk av biomasse i norske prosessindustri.

Entreprenørskap

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har beskrevet og vurdert de viktigste drivkreftene, mulighetene og barrierene for å få økt nyetablering og påfølgende vekst av bedrifter med basis i og rundt prosessindustrien. Fokus er på entreprenørskap som har potensiale for å levere i et internasjonalt og voksende spesialisert marked. Videre er det foreslått tilrettelegging for hvordan slike bedrifter/ideer kan vokse i Norge, som igjen fører til at kompetanse og arbeidsplasser forblir en nasjonal ressurs.

Dokumenter entreprenørskap

Digitalisering

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive og vurdere forutsetningene for digitalisering og tiltakene som kreves for at digitalisering skal bidra til økt verdiskaping og reduserte utslipp fra prosessindustrien. Leveransene fra ekspertgruppen vil inngå som en del av beslutningsunderlaget til Prosess21 og de strategiske råd og anbefalinger som skal gis. Rapporten ble ikke ferdigstilt, og arbeidet videreføres i 2024.

Karbonfangst

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har beskrevet og vurdert de viktigste drivkreftene, barrierene og en mulig forretningsplan for norsk prosessindustri, gitt en etablert norsk verdikjede for transport og lagring av CO2. Arbeidet ble ferdigstilt før etableringen av Langskip (verdikjede for fangst, transport og lagring) ble igangsatt.

Kompetanse

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har beskrevet de viktigste drivkreftene og behovene for økt kompetanse i prosessindustrien for framtiden. Kompetanse har vært et av de viktigste komparative fortrinn for norsk prosessindustri de siste tiår. Med ambisjon om å redusere klimagassutslippene og opprettholde veksten i denne industrien vil det være viktig å styrke kompetansen ytterligere. Hva slags kompetanse vil det være behov for og hvordan skal denne sikres? Ekspertgruppen har sett på et bredt spenn av kompetanser fra fagoperatør til Ph.D.-nivå.

Kraft

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har beskrevet de viktigste drivkreftene og barrierer for et fornybart kraftbehov når prosessindustrien skal oppnå reduserte klimagassutslipp og bærekraftig vekst. Ekspertgruppen har detaljert mulighetsrom og utfall knyttet til framtidig kraftbehov og drivere for krafttilgang med tilhørende prismekanismer. Klimapolitiske målsettinger, hovedsakelig fremmet av EU, vil sammen med fornybar krafttilgang ha en innvirkning på den norske industriens vekstevne og klimasatsing.

Produktutvikling

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har sett på spesialisering og utvikling av avanserte, høyverdi-produkter for økt verdiskaping og styrket konkurranseposisjon. Sterk fokus på teknologi, kompetanse, "grønn" vannkraft og med den norske modellen, der arbeidstaker og arbeidsgiver står sammen, har gitt konkurransefortrinn. Framover må vi satse på spesialprodukter som krever enda høyere kompetanse og bedre teknologi, og som færre konkurrenter vil være i stand til å kopiere.

Ny prosessteknologi inkl CCU

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har sett på de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å reduksjon av klimagasser. Omlegging til nullsutslippsløsninger vil i mange tilfeller øke kostandene i produksjonen, og vil innebære tunge utviklingsprosjekter i startfasen. Ekspertgruppen har beskrevet, vurdert og prioritert de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket.

Sirkulærøkonomi

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har sett på verdiskaping av biprodukter og avfall som ressurs og råstoff til nye verdikjeder. Overordnet effektmål er at ekspertgruppens rapport skal være til motivasjon og et mulig hjelpemiddel for den enkelte industriens ledere og ansatte i deres mål og arbeid for økt gjenvinning og verdiskaping med hjelp av sirkulærøkonomiske tiltak. (Rapporten inneholder mange bedriftseksempler)

Vertskapsattraktivitet og rammebetingelser

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen har foreslått hvordan det er mulig å styrke Norges konkurranseevne som vertsnasjon for investeringer i den globale prosessindustrien fram mot 2050. Arbeidet omhandler både reinvesteringer og nyinvesteringer for etablerte aktører, men også nye anlegg for utenlandske og nyetablerte norske interesser.  Ekspertgruppen har utredet hva som påvirker konkurranseevnen om lokalisering av prosessindustri og foreslått tiltak som styrker rammevilkår. Rapporten peker på energipolitikk, innovasjonspolitikk og støtteregimer, tilrettelegging av arealer og vertskapsfunksjoner med mer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.