Ekspertgrupperapporter, se lengre ned på siden for mer info om hver ekspertgruppe

Overordnet kartlegging

Kort info

I regi av prosess21 er det gjennomført flere kartlegginger i form av eksterne oppdrag.

Dette er kartlegginger som er funnet relevante for arbeidet i Prosess21 og gjennomført i form av eksterne oppdrag som er konkurranseutsatt.

Rapporter som er utarbeidet omhandler blant annet Kinesisk Prosessindustri (okt 2020), European Green Deal (nov2020) og leverandørutvikling i prosessindustrien (kommer).

Biobasert prosessutvikling

Om ekspertgruppen

Maksimert (økt) verdiskapning, og reduserte klimagassutslipp i norske prosessindustri basert på bærekraftig biologisk materiale. Det skal evalueres økt bærekraftig bruk av biologisk karbon og reduserte klimagassutslipp gjennom bruk av biomasse i norske prosessindustri.

Entreprenørskap

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive og vurdere de viktigste drivkreftene, mulighetene og barrierene for å få en øket nyetablering og etterfølgende vekst av bedrifter med basis i og rundt prosessindustrien. Fokus er på entreprenørskap som har potensiale for å levere i et internasjonalt og voksende spesialisert marked. Videre foreslå tilrettelegging for hvordan slike bedrifter/ideer kan vokse i Norge, som igjen fører til at kompetanse og arbeidsplasser forblir en nasjonal ressurs.

Dokumenter entreprenørskap

Digitalisering

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive og vurdere forutsetningene for og tiltakene som kreves for at digitalisering skal bidra til økt verdiskaping og reduserte utslipp fra prosessindustrien. Leveransene fra ekspertgruppen vil inngå som en del av beslutningsunderlaget til Prosess21 og de strategiske råd og anbefalinger som skal gis.

Karbonfangst

Om ekspertgruppen

Drivkreftene, barrierene og mulige forretningsplan(er) for norsk prosessindustri, gitt en etablert norsk verdikjede for transport og lagring av CO2. Ekspertgruppen skal beskrive og vurdere de viktigste drivkreftene, barrierene og en mulig forretningsplan for norsk prosessindustri, gitt en etablert norsk verdikjede for transport og lagring av CO2.

Kompetanse

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive de viktigste drivkreftene og behovene for øket kompetanse i prosessindustrien for framtiden. Kompetanse har vært et av de viktigste komparative fortrinn for norsk prosessindustri de siste ti-år. Med ambisjon om å redusere klimagassutslippene og opprettholde veksten i denne industrien vil det være viktig å styrke kompetansen ytterligere. Hva slags kompetanse vil det være behov for og hvordan skal denne sikres? Ekspertgruppen vil se på et bredt spenn av kompetanser fra fagoperatør til Ph.D.-nivå.

Kraft

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive de viktigste drivkreftene og barrierer for et fornybart kraftbehov når prosessindustrien skal oppnå reduserte klimagassutslipp og bærekraftig vekst. Ekspertgruppen vil detaljere mulighetsrom og utfall knyttet til framtidig kraftbehov og drivere for krafttilgang med tilhørende prismekanismer. Klimapolitiske målsettinger, hovedsakelig fremmet av EU, vil sammen med fornybar krafttilgang ha en innvirkning på den norske industriens vekstevne og klimasatsing.

Produktutvikling

Om ekspertgruppen

Spesialisering og utvikling av avanserte, høyverdi produkter for økt verdiskaping og styrket konkurranseposisjon Sterkt fokus på teknologi, kompetanse, "grønn" vannkraft og med den norske modellen, der arbeidstaker og arbeidsgiver står sammen, har gitt konkurransefortrinn. Framover må vi satse på spesialprodukter som krever enda høyere kompetanse og bedre teknologi, og som færre konkurrenter vil være i stand til å kopiere.

Ny prosessteknologi

Om ekspertgruppen

De viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å reduksjon av klimagasser. Omlegging til nullsutslippsløsninger vil i mange tilfeller øke kostandene i produksjonen, og vil innebære tunge utviklingsprosjekter i startfasen. Ekspertgruppen skal beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket.

Sirkulærøkonomi

Om ekspertgruppen

Verdiskaping av biprodukter. Avfall som ressurs og råstoff. Overordnet effektmål er at ekspertgruppens rapport er et hjelpemiddel for den enkelte prosessindustribedrifts ledere og ansatte i deres mål og arbeid for økt gjenvinning og verdiskaping med hjelp av sirkulærøkonomiske tiltak.

Vertskapsattraktivitet og rammebetingelser

Om ekspertgruppen

Hvordan styrke Norges konkurranseevne som vertsnasjon for investeringer i den globale prosessindustrien fram mot 2050? - Både reinvesteringer og nyinvesteringer ved etablert aktører, men også nyanlegg for utenlandske og nyetablerte norske interesser. Ekspertgruppen skal utrede hva som påvirker konkurranseevnen om lokalisering av prosessindustri, og foreslå tiltak som styrker rammevilkåra. Dette kan være energipolitikk, innovasjonspolitikk og støtteregimer, tilrettelegging av arealer og vertskapsfunksjoner med mer.

Om ekspertgruppen for leverandøruvikling

Her beskrives dagens leverandørindustri og muligheter i lavutslippsverden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 02:46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.