Workshop redusert CO2 avtrykk

Med bakgrunn i visjonen for Prosess 21 https://www.prosess21.no/"Økt verdiskapning med nullutslipp i 2050" - har P21 etablert en ekspertgruppe "Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk inkl CCU". Ekspertgruppen skal beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket. 

Ekspertgruppa inviterer til workshop for å belyse og diskutere viktige aspekter ved nye teknologier for å redusere (eliminere) karbonavtrykket fra prosessindustrien, samt å se på de muligheter som ligger i CCU (som integrert del av prosessen). Det vil bli innledninger ved industri og forskningsmiljøer samt WS rundt viktige problemstillinger knyttet til dette tema. Workshop'en vil foregå på Pirsenteret i Trondheim tirsdag 10. mars klokken 09.00-15.30 

Et viktig formål med denne WS vil være å utfordre FoU-miljøene rundt deres tanker og ideer for framtidig nullutslipps-teknologier i prosessindustrien.

Foreløpig program og påmelding gjøres her  www.enova.no/p21