Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive de viktigste drivkreftene og barrierer for et fornybart kraftbehov når prosessindustrien skal oppnå reduserte klimagassutslipp og bærekraftig vekst. Ekspertgruppen vil detaljere mulighetsrom og utfall knyttet til framtidig kraftbehov og drivere for krafttilgang med tilhørende prismekanismer. Klimapolitiske målsettinger, hovedsakelig fremmet av EU, vil sammen med fornybar krafttilgang ha en innvirkning på den norske industriens vekstevne og klimasatsing.